Berlin zur China World Expo Tourism

 

 

Zusammen mit Ya Dong, PiPa Spielerin im chinesischen Kulturzentrum in Berlin

Di Zi (Flöte) Miao Yi Min, PiPa (Laute) Ya Dong,
GuZheng (chn. Zitter) Chan Yuan Zhao